100 tys. zł na rehabilitację seniorów

Burmistrz Miasta Szczecinek ogłasza konkurs ofert na realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Rehabilitacja seniorów – mieszkańców Miasta Szczecinek na lata 2017-2020” w roku 2018.

Odbiorcami programu będą osoby po 65 roku ze stwierdzoną dysfunkcją ruchu. Do zabiegów zostaną zakwalifikowani mieszkańcy Szczecinka, którzy zostali przebadani i uzyskali skierowanie od lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty (ortopeda traumatolog, specjalista rehabilitacji medycznej). Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach ambulatoryjnych traci ważność, jeżeli pacjent nie zostanie zarejestrowany w zakładzie rehabilitacji w terminie 30 dni od daty wystawienia skierowania. Z programu nie będą mogły skorzystać osoby, które odbyły cykl rehabilitacyjny w ramach NFZ w ostatnich 6 miesiącach lub mają zaplanowane świadczenia w ciągu najbliższego miesiąca.

Do obowiązków realizatorów zadania należeć będzie m. in.:
1)    zapewnienie dostępności do świadczeń finansowanych w ramach programu przez 5 dni w tygodniu w godzinach od 8.00 do 18.00,
2)    dokonywanie kwalifikacji pacjentów do programu,
3)    przeprowadzenie w cyklu 10-dniowym łącznie 30 zabiegów fizjoterapeutycznych z zakresu kinezyterapii i fizykoterapii,

Program w całości finansowany będzie z budżetu Miasta Szczecinek. Na jego realizację przeznacza się dodatkowe środki w wysokości 100 000,00 zł.

Oferty wraz z załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „Rehabilitacja 65+” w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecinek lub przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 14.06.2018 r. Oferty należy składać na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 3. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie do 7 dni roboczych od daty upływu składania ofert.

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać u Pełnomocnika Burmistrza ds. uzależnień oraz kontaktów z organizacjami pozarządowymi – budynek B pok. 120, tel. 94 37 141 53.

Opr. M. Ludewicz. Foto: nm.pl

Wasze komentarze

avatar